ؤ ؤؤؤؤؤ

www. 117 2020 يذقلما يؤؤؤؤؤؤم ؤؤؤؤؤؤ ن ع كؤؤؤؤؤؤ لبال ؤؤؤؤؤؤ ؤؤؤؤؤؤجا با كنؤؤؤؤؤؤ ا ا ؤؤؤؤؤؤ ا ؤؤؤؤؤؤد ب ؤؤؤؤؤؤلبا لا ؤؤؤؤؤؤ ا ؤؤؤؤؤؤ ا ؤؤؤؤؤ لأفا ؤؤؤؤؤ ايفرؤؤؤؤؤف فارملأاؤؤؤؤؤم ا ؤ ر فطفا ؤ م عفا حصفا مظنم غبلأفا ح ماأشب fctc/cop/8/4 ةˤماث˟ا ةرود˟ا 2018ا ازÂملأا11 ربوت˞أ لو˱ا نˮرشت ،رسˮا وس ،فˮˤج ات ام فا مع فا¾Âدجاما5ادنب ف a/hrc/42/40 3 ge

2022-12-06
    ارطغرل ح 141
  1. Convert documents to beautiful publications and share them worldwide
  2. 9/3 ge